Ogłoszenie najmu pomieszczenia gospodarczego z dnia 2018-11-07

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia gospodarczego o pow. 3,4 m2 położonego przy ul. ks. H. Kaczorowskiego 7 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na pomieszczenie gospodarcze w kl. I przy ul………….” do dnia 13.11.2018r. do godziny 14.00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 5,00 złotych za 1 m2 (słownie: pięć zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.
 • faxem na numer 62/ 766 31 40.
 • pocztą e-mail na adres: lokator@tbs.kalisz.pl.

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]

Ogłoszenie najmu garażu nr 7 z dnia 2018-11-07

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu nr 7 (pow. 15,8 m2) położonego przy Al. ks. J. Popiełuszki 5 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul………………………” do dnia 16 listopada 2018r. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 160,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną. Przed podpisaniem umowy najmu wymagana wpłaty kaucji w wysokości 2-krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.
 • faxem na numer 62/ 766 31 40.
 • pocztą e-mail na adres: lokator@tbs.kalisz.pl.

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]

Ogłoszenie najmu garażu nr 15 z dnia 2018-10-29

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu nr 15 (pow. 15,6m2) położonego przy ul. Wojciechowskiego 6 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul………………………” do dnia 15 listopada 2018r. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 160,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną. Przed podpisaniem umowy najmu wymagana wpłaty kaucji w wysokości 2-krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.
 • faxem na numer 62/ 766 31 40.
 • pocztą e-mail na adres: lokator@tbs.kalisz.pl.

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]

Deklaracja o wysokości dochodów

Zgodnie z brzmieniem art. 30. 1a. pkt 3 Ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa społecznego Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
Gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, lub wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w ust. 1 pkt 2 cytowanego powyżej artykułu, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu;
Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prosimy Państwa do przedłożenia Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kaliszu deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim w terminie do dnia 31 maja 2018 roku.

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres 2017r. [ PDF ]