Najem pomieszczenia gospodarczego w budynku przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 49

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia gospodarczego o pow. 11,10 m2 położonego w budynku przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 49 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na pomieszczenie gospodarcze w kl. VI przy ul………….” do dnia 30.08.2019r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 5,00 złotych za 1 m2 (słownie: pięć zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

  • osobiście w siedzibie Spółki,
  • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki,
  • faxem na numer 62/ 766 31 40,
  • pocztą e-mail na adres: lokator@tbs.kalisz.pl

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]

Najem pomieszczenia gospodarczego w budynku przy ul. ks. H. Kaczorowskiego 7

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia gospodarczego o pow. 3,4 m2 położonego w budynku przy ul. ks. H. Kaczorowskiego 7 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na pomieszczenie gospodarcze w kl. I przy ul………….” do dnia 30.08.2019r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 5,00 złotych za 1 m2 (słownie: pięć zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

  • osobiście w siedzibie Spółki,
  • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki,
  • faxem na numer 62/ 766 31 40,
  • pocztą e-mail na adres: lokator@tbs.kalisz.pl

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]

Deklaracja o wysokości dochodów

Zgodnie z brzmieniem art. 30. 1a. pkt 3 Ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa społecznego Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
Gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, lub wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w ust. 1 pkt 2 cytowanego powyżej artykułu, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu;
Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prosimy Państwa do przedłożenia Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kaliszu deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres 2018r. [ PDF ]