Zapytanie ofertowe: Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. (2022-07-29)

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn.: „Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2022-07-29 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodany 2022-07-29 [ PDF ]
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2022-07-29 [ PDF ]
  • Kosztorys ofertowy w formacie ATH – dodany 2022-07-29 [ ZIP ]

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wiaty garażowej przy ulicy Długosza 19-21 w Kaliszu działki nr 1/6, 1/10, 5/3, 5/4 i 5/5 z obrębu 0024 Piskorzewie (2022-05-17)

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wiaty garażowej przy ulicy Długosza 19-21 w Kaliszu działki nr 1/6, 1/10, 5/3, 5/4 i 5/5 z obrębu 0024 Piskorzewie

 1. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
  Komunikacja w Konkursie, między Organizatorem a Uczestnikiem/Uczestnikami konkursu będzie odbywać się wyłącznie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, przy czym:

  1. składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
  2. składanie Prac konkursowych,
  3. składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,
  4. składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),
  5. wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,
  6. przekazywanie dokumentów lub oświadczeń,

  odbywa się wyłącznie przy pomocy platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c95d662-d5ce-11ec-9a86-f6f4c648a056

  • Ogłoszenie o zamówieniu [ PDF ]
  • Regulamin konkursu [ PDF ]
  • Załączniki 1-5 do Regulaminu [ ZIP ]
  • Załączniki 8-17 do Regulaminu [ ZIP ]
  • Załączniki 18 do Regulaminu [ ZIP ]
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022 BZP 00171122 01 [ PDF ]
 2. Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe na wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynków przy ulicy Stawiszyńskiej 4-4a w Kaliszu (2022-05-16)

 1. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynków przy ulicy Stawiszyńskiej 4-4a w Kaliszu.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wiaty garażowej przy ulicy Długosza 19-21 w Kaliszu działki nr 1/6, 1/10, 5/3, 5/4 i 5/5 z obrębu 0024 Piskorzewie (2022-04-27)

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wiaty garażowej przy ulicy Długosza 19-21 w Kaliszu działki nr 1/6, 1/10, 5/3, 5/4 i 5/5 z obrębu 0024 Piskorzewie

 1. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
  Komunikacja w Konkursie, między Organizatorem a Uczestnikiem/Uczestnikami konkursu będzie odbywać się wyłącznie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, przy czym:

  1. składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
  2. składanie Prac konkursowych,
  3. składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,
  4. składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),
  5. wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,
  6. przekazywanie dokumentów lub oświadczeń,

  odbywa się wyłącznie przy pomocy platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

 2. Ogłoszenia o wyniku postępowania
  • Informacja o unieważnieniu konkursu [ PDF ]

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem położonym w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 5-7 (2022-04-05)

 1. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem położonym w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 5-7. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonania obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych oraz instalacji gazowej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. (2022-03-05)

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonania obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych oraz instalacji gazowej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania nieruchomości mieszkalnych (teren zewnętrzny i klatki schodowe) należących do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w podziale na 5 części (2022-02-16)

 1. Postępowanie na: „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania nieruchomości mieszkalnych (teren zewnętrzny i klatki schodowe) należących do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w podziale na 5 części.”

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .
  W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem „miniPortalu” pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

 2. Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych” (2022-02-08)

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych” – termin składania ofert 15.02.2022r. godz.12:00

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem położonym w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 1-3 (2022-01-27)

 1. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem położonym w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 1-3. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2022-01-27 [ PDF ]
  • Wytyczne dla rzeczoznawców w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego – dodany 2022-01-27 [ PDF ]

Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi kominiarskie (2022-01-27)

 1. Przedmiotem ogłoszenia jest wykonanie w 2022 roku usług kominiarskich w zasobie mieszkaniowym Zamawiającego tj.:
  • przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)
  • przeprowadzenie czyszczenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych
  • wykonywanie zleconych ekspertyz i opinii kominiarskich
  • wykonywanie w razie potrzeby dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego w zakresie usprawnienia i naprawy ciągu przewodu kominowego
 2. Do ofert należy dołączyć uprawnienia zawodowe – rzemieślnicze osób wykonujących bezpośrednio czynności kominiarskie
 3. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w Kaliszu, al. ks. J. Popiełuszki 3 i oznakować w następujący sposób:


  Kaliskie TBS – Spółka z o.o., al. ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz

  „Oferta na: Wykonywanie w 2022 roku usług kominiarskich w zakresie kontroli i czyszczenia przewodów w budynkach zasobu mieszkaniowego Kaliskiego TBS Spółka z o.o.”

  i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Termin składania ofert : do dnia 14.02.2022r. do godz.: 12:00


Załączniki: