Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych (2023-02-08)

  Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-02-08 [PDF]
  • Formularz ofertowy – dodany 2023-02-08 [PDF]

Zapytanie ofertowe: „Opracowanie i uzgodnienie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Podgórze 8 w Kaliszu” (2023-02-03)

Zapytanie ofertowe: „Opracowanie i uzgodnienie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Podgórze 8 w Kaliszu”

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-02-03[PDF]
  • Projekt umowy – dodany 2023-02-03[PDF]

Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi kominiarskie (2023-02-02)

 1. Przedmiotem ogłoszenia jest wykonanie w 2023 roku usług kominiarskich w zasobie mieszkaniowym Zamawiającego tj.:
  • przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)
  • przeprowadzenie czyszczenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych
  • wykonywanie zleconych ekspertyz i opinii kominiarskich
  • wykonywanie w razie potrzeby dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego w zakresie usprawnienia i naprawy ciągu przewodu kominowego
 2. Do ofert należy dołączyć uprawnienia zawodowe – rzemieślnicze osób wykonujących bezpośrednio czynności kominiarskie
 3. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w Kaliszu, al. ks. J. Popiełuszki 3 i oznakować w następujący sposób:


  Kaliskie TBS – Spółka z o.o., al. ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz

  „Oferta na: Wykonywanie w 2023 roku usług kominiarskich w zakresie kontroli i czyszczenia przewodów w budynkach zasobu mieszkaniowego Kaliskiego TBS Spółka z o.o.”

  i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Termin składania ofert : do dnia 10.02.2023r. do godz.: 15:00


Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-02-02 [PDF]
 • Projekt umowy – dodany 2023-02-02 [PDF]
 • Zasoby i taryfikator cen – dodany 2023-02-02 [PDF]
 • Karta kontroli przeglądu kominiarskiego – dodany 2023-02-02 [PDF]
 • Wzór protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych – dodany 2023-02-02 [PDF]
 • Druk oferty – dodany 2023-02-02 [PDF]
 • Umowa RODO – dodany 2023-02-02 [PDF]

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49 i Prymasa Stefana Wyszyńskiego 51 (2023-01-12)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49 i Prymasa Stefana Wyszyńskiego 51. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych” (2023-01-03)

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych”

Zapytanie ofertowe: „Na dostawę i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w budynku wielorodzinnym należącym do zasobów Kaliskiego TBS Spółka z o.o.” (2022-12-06)

  Zapytanie ofertowe: „Na dostawę i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w budynku wielorodzinnym należącym do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.”

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2022-12-06 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodany 2022-12-06 [ PDF ]

Remont kamienicy jako zadanie polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową (2022-11-21)

Remont kamienicy jako zadanie polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową.

 1. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
  • Ogłoszeniu o zamówieniu [ PDF ]
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [ ZIP ]
  • Przedmiary robót [ ZIP ]
  • Przedmiar branża ogólnobudowlana [ ZIP ]
  • Projekty techniczne [ ZIP ]
  • Projekt architektoniczno-budowlany [ ZIP ]
  • Pozwolenia, opinie, uzgodnienia [ ZIP ]
  • Instrukcja – komunikacja w postępowaniu [ PDF ]
  • Instrukcja – rejestracja konta na platformie [ PDF ]
  • Instrukcja – zarządzanie kontem [ PDF ]
  • Formularze edytowalne [ DOC ]

 2. Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Kaczorowskiego 3, Kaczorowskiego 5, Kaczorowskiego 7 i Kaczorowskiego 9. (2022-10-19)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Kaczorowskiego 3, Kaczorowskiego 5, Kaczorowskiego 7 i Kaczorowskiego 9. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

Badanie sprawozdania finansowego za lata 2022 i 2023

 1. Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2022 i 2023
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2022-10-12 [PDF]

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem boksów garażowych przy ul. Zacisze 18 w Kaliszu. (2022-10-10)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem boksów garażowych przy ul. Zacisze 18 w Kaliszu. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.