Oferta

Dla przyszłych Najemców

Osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobów lokalowych Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. muszą spełni następujące warunki:

  1. 1W dniu objęcia mieszkania w Towarzystwie ubiegający się , jak również osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Przez tytuł prawny należy rozumieć prawo własności lokalu lub jego części (domu, mieszkania), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu( lub decyzja administracyjna) lokalu komunalnego lub służbowego.
  2. Posiadają stałe źródło dochodu.
  3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego ubiegającego się, w zależności od liczby osób, które utworzą gospodarstwo domowe w mieszkaniu Towarzystwa, nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum, określonego w poniższej tabeli.
Liczba osób w gospodarstwie domowym Miesięczny dochód w gospodarstwie domowym (zł)
minimalny maksymalny
1. 2 409,19 6 518,95
2. 3 346,10 9 623,22
3. 4 416,85 11 796,20
4. 4 818,36 13 969,19
5. 5 219,92 16 142,17
6. 5 621,45 18 315,15

Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty uzyskania po pomniejszeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Deklarację o wysokości dochodów składa się razem z wnioskiem o mieszkanie i drugi raz przed wydaniem mieszkania.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Wnioski wraz z deklaracją i oświadczeniem o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Kalisza, złożone przez osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobu KTBS rozpatrywane są na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej.