Najem garażu nr 4 położonego przy Al. Ks. J. Popiełuszki 4 w Kaliszu (2023-01-31)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu nr 4 (pow. 15,50 m2) położonego przy Al. Ks. J. Popiełuszki 4 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………” do 7 lutego 2023r. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 160,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną. Przed podpisaniem umowy najmu wymagana wpłaty kaucji w wysokości 2-krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]

Ogłoszenie – dotyczy działalności gospodarczej zarejestrowanej w lokalu mieszkalnym KTBS

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi rozliczeń energii cieplnej uprzejmie prosimy osoby mające w lokalu mieszkalnym zarejestrowaną działalność gospodarczą o złożenie w administracji Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., w terminie nieprzekraczalnym do 10 listopada 2022 roku, pisemnego oświadczenia odbiorcy energii cieplnej o przeznaczeniu (celu) zużywanej energii cieplnej dostarczanej do lokalu mieszkalnego.
Wzór oświadczenia dostępny jest dostępny w administracji Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kaliszu oraz na stronie internetowej www.tbs.kalisz.pl

Wyniki naboru najmu lokali mieszkalnych przy ulicy Stawiszyńskiej 4

Lista osób zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych przy ulicy Stawiszyńskiej 4 – Lista rankingowa

Odwołania od ogłoszonej Listy rankingowej można składać do Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 7 dni roboczych od dnia jej ogłoszenia, tj. do dnia 21 grudnia 2021r.