Zapytanie ofertowe – wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i przyległym terenie (2020-08-04)

 1. Kaliskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i przyległym terenie.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2020-08-04 [ PDF ]

Ponowne zapytanie ofertowe: Zakup, dostawę, montaż i utrzymanie eksploatacyjne platformy schodowej dla dwóch osób z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym (2020-07-29)

 1. Kaliskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup, dostawę, montaż i utrzymanie eksploatacyjne platformy schodowej dla dwóch osób z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym, w ramach realizacji projektu:
  „Poprawa dostępności ciągu komunikacyjnego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ulicy Zacisze 13-15 w Kaliszu należącego do zasobu Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, finansowanego w ramach Instrumentu Pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Zapytanie ofertowe (Zapytanie ofertowe) wniesiono zmiany w części dotyczących wymiarów platformy, terminu wykonania zadania oraz konieczności dokonania wizji lokalnej.

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Załącznik nr 1. Formularz oferty – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Załącznik nr 2. Oświadczenie dotyczące podanych informacji – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Załącznik nr 3. Doświadczenie zawodowe – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Załącznik nr 4. Oświadczenie osoby pełniącej obowiązki Kierownika Robót – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Załącznik nr 5. Projekt umowy – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Załącznik nr 6. Projekt potwierdzenia wykonania i odbioru usługi, usunięcia awarii/usterki – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Przekrój przez klatkę schodową – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Rzut kondygnacji powtarzalnej – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Przekrój przez klatkę schodową – dodany 2020-07-29 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: Zakup, dostawę, montaż i utrzymanie eksploatacyjne platformy schodowej dla dwóch osób z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym (2020-07-10)

 1. Kaliskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup, dostawę, montaż i utrzymanie eksploatacyjne platformy schodowej dla dwóch osób z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym, w ramach realizacji projektu:
  „Poprawa dostępności ciągu komunikacyjnego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ulicy Zacisze 13-15 w Kaliszu należącego do zasobu Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, finansowanego w ramach Instrumentu Pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2020-07-10 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Załącznik nr 1. Formularz oferty – dodany 2020-07-10 [ PDF ]
  • Załącznik nr 2. Oświadczenie dotyczące podanych informacji – dodany 2020-07-10 [ PDF ]
  • Załącznik nr 3. Doświadczenie zawodowe – dodany 2020-07-10 [ PDF ]
  • Załącznik nr 4. Oświadczenie osoby pełniącej obowiązki Kierownika Robót – dodany 2020-07-10 [ PDF ]
  • Załącznik nr 5. Projekt umowy – dodany 2020-07-10 [ PDF ]
  • Załącznik nr 6. Projekt potwierdzenia wykonania i odbioru usługi, usunięcia awarii/usterki – dodany 2020-07-10[ PDF ]
  • Przekrój przez klatkę schodową – dodany 2020-07-10 [ PDF ]
  • Rzut kondygnacji powtarzalnej – dodany 2020-07-10 [ PDF ]
  • Przekrój przez klatkę schodową – dodany 2020-07-10 [ PDF ]

Najem garażu nr 16 położonego przy Al. ks. J. Popiełuszki 3 (2020-06-05)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu nr 16 (pow. 19,20 m2) położonego przy ul. Al. ks. J. Popiełuszki 3 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………” do 25 czerwca 2020r. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 160,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną. Przed podpisaniem umowy najmu wymagana wpłaty kaucji w wysokości
2-krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.
 • faxem na numer 62/ 766 31 40.
 • pocztą e-mail na adres: lokator@tbs.kalisz.pl.

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]

Ogłoszenie (2020-03-27)

Administracja Kaliskie TBS – Spółka z o.o. poszukuje osób zainteresowanych wykonywaniem obowiązków – dozorcy bloku mieszkalnego przy ul. PROSTEJ 4 wraz z przyległym terenem.
Oferty prosimy składać w siedzibie KTBS:
Al. ks. J. Popiełuszki 3 w Kaliszu do dnia 6.04.2020r.
Tel. 62 766 43 60

W ofercie należy podać miesięczną kwotę brutto.
Zakres obowiązków dozorcy do wglądu w siedzibie KTBS.

Zapytanie ofertowe: Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej (2020-03-12)

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej.”
  • SIWZ – dodany 2020-03-12 [ PDF ]
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2020-03-12 [ PDF ]

Ogłoszenie najmu garażu położonego przy ul. Armii Krajowej 41 (2020-02-26)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu nr 7 (pow. 18,80 m2) położonego przy ul. Armii Krajowej 41 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………” do 5 lutego 2020r. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 160,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną. Przed podpisaniem umowy najmu wymagana wpłaty kaucji w wysokości
2-krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.
 • faxem na numer 62/ 766 31 40.
 • pocztą e-mail na adres: lokator@tbs.kalisz.pl.

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]

Utwardzenie powierzchni gruntu na części działki nr 44/13 przy ul. Rodzinnej w Kaliszu (2020-02-25)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-1/I/2020 – dodany 2020-02-25 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2020-02-25 [ PDF ]
  • Branża drogowa – dodany 2020-02-25 [ ZIP ]
  • Branża elektryczna – dodany 2020-02-25 [ ZIP ]
  • Branża sanitarna – dodany 2020-02-25 [ ZIP ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
  • Informacja dla wykonawców – dodany 2020-03-05 [ PDF ]
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2020-03-11 [ PDF ]
  • Informacja o wyborze oferty – dodany 2020-03-24 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej pn: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – etap I (z opcją możliwości rozszerzenia o kolejne 2 budynki mieszkalne wielorodzinne – etap II) przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu wraz z urządzeniem: placu zabaw, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na działce nr 31/5, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 36 obręb 015 Chmielnik”

 1. Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej pn: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – etap I (z opcją możliwości rozszerzenia o kolejne 2 budynki mieszkalne wielorodzinne – etap II) przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu wraz z urządzeniem: placu zabaw, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na działce nr 31/5, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 36 obręb 015 Chmielnik”
  • Zapytanie ofertowe – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Formularz ofertowy – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Oświadczenie osób przyjmujących obowiązki projektanta branży – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Załącznik nr 1 – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Załącznik nr 2 – dodano 2020-02-12 [ ZIP ]
  • Załącznik nr 3 – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Załącznik nr 4 – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Załącznik nr 5 – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
 3. Zmiany dodane dnia 2020-02-17 dotyczą powiększenia powierzchni zagospodarowania terenu pod planowaną inwestycję.
  Zamawiający dodatkowo wskazuje teren zagospodarowania pod planowaną inwestycję budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych: działka nr 31/3 oraz 31/4 obręb 015 Chmielnik, jako możliwość zaprojektowania na nich kolejnych miejsc parkingowych na samochody osobowe. [ PDF ]

ZAPYTANIE OFERTOWE DO PRODUCENTÓW: Na dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych i lokalach usługowych (2020-02-07)

ZAPYTANIE OFERTOWE DO PRODUCENTÓW: Na dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych i lokalach usługowych, należących do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

 • Zapytanie ofertowe – dodano 2020-02-07 [ PDF ]