Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych (2020-10-14)

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2020-10-14 [PDF]
 2. Załączniki
  • Formularz ofertowy – dodany 2020-10-14 [PDF]

Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych (2020-10-08)

Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych.
Termin składania ofert do 26.10.2020r. godz. 12:00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

  • Ogłoszenie o zamówieniu KTBS 2/I/2020 – dodany 2020-10-08 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2020-10-08 [ PDF ]
  • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – dodany 2020-10-08 [ ZIP ]
  • Przedmiar robót – dodany 2020-10-08 [ PDF ]
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2020-10-08 [ PDF ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

Najem garażu nr 12 położonego przy Al. ks. J. Popiełuszki 4 (2020-09-15)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu nr 12 (pow. 16,40 m2) położonego przy ul. Al. ks. J. Popiełuszki 4 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………” do 29 września 2020r. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 160,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną. Przed podpisaniem umowy najmu wymagana wpłaty kaucji w wysokości
2-krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.
 • faxem na numer 62/ 766 31 40.
 • pocztą e-mail na adres: lokator@tbs.kalisz.pl.

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]

Zapytanie ofertowe – wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i przyległym terenie (2020-08-21)

 1. Kaliskie TBS – Spółka z o.o, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i przyległym terenie.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2020-08-21 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodany 2020-08-21 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym (2020-08-19)

 1. Kaliskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup, dostawę, montaż platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Załącznik nr 1. Formularz oferty – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Załącznik nr 2. Oświadczenie dotyczące podanych informacji – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Załącznik nr 3. Oświadczenie osoby pełniącej obowiązki Kierownika Robót – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Załącznik nr 4. Projekt umowy – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Przekrój przez klatkę schodową (rysunek poglądowy, wymiary na przekroju mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych) – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Rzut kondygnacji powtarzalnej (rysunek poglądowy, wymiary na rzucie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych) – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Rzut parteru (rysunek poglądowy, wymiary na rzucie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych) – dodany 2020-08-24 [ PDF ]
  • Rzut piwnic (rysunek poglądowy, wymiary na rzucie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych) – dodany 2020-08-24 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe – wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i przyległym terenie (2020-08-04)

 1. Kaliskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i przyległym terenie.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2020-08-04 [ PDF ]

Ponowne zapytanie ofertowe: Zakup, dostawę, montaż i utrzymanie eksploatacyjne platformy schodowej dla dwóch osób z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym (2020-07-29)

 1. Kaliskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup, dostawę, montaż i utrzymanie eksploatacyjne platformy schodowej dla dwóch osób z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym, w ramach realizacji projektu:
  „Poprawa dostępności ciągu komunikacyjnego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ulicy Zacisze 13-15 w Kaliszu należącego do zasobu Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, finansowanego w ramach Instrumentu Pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Zapytanie ofertowe (Zapytanie ofertowe) wniesiono zmiany w części dotyczących wymiarów platformy, terminu wykonania zadania oraz konieczności dokonania wizji lokalnej.

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Załącznik nr 1. Formularz oferty – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Załącznik nr 2. Oświadczenie dotyczące podanych informacji – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Załącznik nr 3. Doświadczenie zawodowe – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Załącznik nr 4. Oświadczenie osoby pełniącej obowiązki Kierownika Robót – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Załącznik nr 5. Projekt umowy – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Załącznik nr 6. Projekt potwierdzenia wykonania i odbioru usługi, usunięcia awarii/usterki – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Przekrój przez klatkę schodową – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Rzut kondygnacji powtarzalnej – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Przekrój przez klatkę schodową – dodany 2020-07-29 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: Zakup, dostawę, montaż i utrzymanie eksploatacyjne platformy schodowej dla dwóch osób z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym (2020-07-10)

 1. Kaliskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup, dostawę, montaż i utrzymanie eksploatacyjne platformy schodowej dla dwóch osób z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym, w ramach realizacji projektu:
  „Poprawa dostępności ciągu komunikacyjnego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ulicy Zacisze 13-15 w Kaliszu należącego do zasobu Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, finansowanego w ramach Instrumentu Pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2020-07-10 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Załącznik nr 1. Formularz oferty – dodany 2020-07-10 [ PDF ]
  • Załącznik nr 2. Oświadczenie dotyczące podanych informacji – dodany 2020-07-10 [ PDF ]
  • Załącznik nr 3. Doświadczenie zawodowe – dodany 2020-07-10 [ PDF ]
  • Załącznik nr 4. Oświadczenie osoby pełniącej obowiązki Kierownika Robót – dodany 2020-07-10 [ PDF ]
  • Załącznik nr 5. Projekt umowy – dodany 2020-07-10 [ PDF ]
  • Załącznik nr 6. Projekt potwierdzenia wykonania i odbioru usługi, usunięcia awarii/usterki – dodany 2020-07-10[ PDF ]
  • Przekrój przez klatkę schodową – dodany 2020-07-10 [ PDF ]
  • Rzut kondygnacji powtarzalnej – dodany 2020-07-10 [ PDF ]
  • Przekrój przez klatkę schodową – dodany 2020-07-10 [ PDF ]

Najem garażu nr 16 położonego przy Al. ks. J. Popiełuszki 3 (2020-06-05)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu nr 16 (pow. 19,20 m2) położonego przy ul. Al. ks. J. Popiełuszki 3 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………” do 25 czerwca 2020r. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 160,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną. Przed podpisaniem umowy najmu wymagana wpłaty kaucji w wysokości
2-krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.
 • faxem na numer 62/ 766 31 40.
 • pocztą e-mail na adres: lokator@tbs.kalisz.pl.

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]

Ogłoszenie (2020-03-27)

Administracja Kaliskie TBS – Spółka z o.o. poszukuje osób zainteresowanych wykonywaniem obowiązków – dozorcy bloku mieszkalnego przy ul. PROSTEJ 4 wraz z przyległym terenem.
Oferty prosimy składać w siedzibie KTBS:
Al. ks. J. Popiełuszki 3 w Kaliszu do dnia 6.04.2020r.
Tel. 62 766 43 60

W ofercie należy podać miesięczną kwotę brutto.
Zakres obowiązków dozorcy do wglądu w siedzibie KTBS.