Ogłoszenie najmu garażu z dnia 2020-01-17

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu nr 5 (pow. 15,6 m2) położonego przy ul. Winiarskiej 1-3 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul………………………” do dnia 31 stycznia 2020r. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 160,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną. Przed podpisaniem umowy najmu wymagana wpłaty kaucji w wysokości 2-krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.
 • faxem na numer 62/ 766 31 40.
 • pocztą e-mail na adres: lokator@tbs.kalisz.pl.

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]

Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych” – termin składania ofert 28.01.2020r. godz.12:00

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy

Na dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych i lokalach usługowych, należących do zasobów
Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi kominiarskie

  Przedmiotem ogłoszenia jest wykonanie w 2020 roku usług kominiarskich w zasobie mieszkaniowym Zamawiającego tj.:

 1. Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)
 2. Przeprowadzenie czyszczenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych
 3. Wykonanie zleconych ekspertyz i opinii kominiarskich
 4. Wykonywanie w razie potrzeby dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego
 5. w zakresie usprawnienia i naprawy ciągu przewodu kominowego.

  W załączeniu: formularz do wypełnienia oferty wraz z projektem umowy.
  Termin składania ofert : do 31.01.2020r.

   Załączniki

  • Projekt umowy [PDF]
  • Druk oferty [PDF]
  • Karta kontroli przeglądu kominiarskiego [PDF]
  • Przykładowy wzór protokołu rocznego usług kominiarskich [PDF]
  • Umowa RODO [PDF]

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi prowadzenia bieżącej eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych i instalacji węzła cieplnego oraz kotłowni gazowych

 1. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi prowadzenia bieżącej eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych i instalacji węzła cieplnego oraz kotłowni gazowych, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach administrowanych przez KTBS Spółka z o.o
 2. Załączniki

Ogłoszenie najmu pomieszczenia usługowego przy ul. S. Szpilowskiego 15

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia usługowego o pow. 87,40 m2 położonego w budynku przy ul. S. Szpilowskiego 15 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na pomieszczenie usługowe przy ul. S. Szpilowskiego 15” do dnia 10 grudnia 2019r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu brutto wynosi 10,00 złotych za m2 (słownie: …………………..zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Przed podpisaniem umowy najmu wymagana będzie wpłata kaucji w wysokości 2- krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki,
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]
Pobierz : Projekt umowy [ PDF ]

Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych

Termin składania ofert: do 28.11.2019r. godz: 12:00.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-4/I/2019 – dodany 2019-11-13 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2019-11-13 [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy – dodany 2019-11-13 [ ZIP ]
  • Przedmiar robót – wg opisu pkt 3
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
  • W dniu 2019-11-22 Zamawiający zwiększył zakres „przedmiaru robót” [ PDF ]
 4. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2019-12-04 [ PDF ]
  • Informacja o wyniku postępowania – dodany 2019-12-06 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych, należących do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

Zapytanie ofertowe – wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37, Armii Krajowej 39 i Armii Krajowej 41. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Zapytanie ofertowe [ PDF ]
 • Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych 2019.pdf [ PDF ]

Ogłoszenie najmu pomieszczenia usługowego przy ul. S. Szpilowskiego 15, 2019-10-21

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia usługowego o pow. 87,40 m2 położonego w budynku przy ul. S. Szpilowskiego 15 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na pomieszczenie usługowe przy ul. S. Szpilowskiego 15” do dnia 31 października 2019r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu brutto wynosi 10,00 złotych za m2 (słownie: …………………..zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Przed podpisaniem umowy najmu wymagana będzie wpłata kaucji w wysokości 2- krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki,
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]
Pobierz : Projekt umowy [ PDF ]