Deklaracja o wysokości dochodów

Zgodnie z brzmieniem art. 30. 1a. pkt 3 Ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa społecznego Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
Gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, lub wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w ust. 1 pkt 2 cytowanego powyżej artykułu, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu;
Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prosimy Państwa do przedłożenia Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kaliszu deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres 2018r. [ PDF ]