Najem pomieszczenia usługowego przy ul. Rodzinnej 1 z dnia 2019-06-19

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia usługowego o pow. 33,99 m2 położonego w budynku przy ul. Rodzinnej 1 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na pomieszczenie usługowe przy ul. Rodzinnej 1” do dnia 27 czerwca 2019r. do godziny 14.00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 35,00 złotych za 1 m2 (słownie: dwadzieścia dwa zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Przed podpisaniem umowy najmu wymagana będzie wpłata kaucji w wysokości 2- krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

  • osobiście w siedzibie Spółki.
  • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]
Pobierz : Skan projektu [ PDF ]
Pobierz : Wzór umowy najmu[ PDF ]