Oferta

Dla przyszłych Najemców

Osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobów lokalowych Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. muszą spełni następujące warunki:

  1. W dniu objęcia mieszkania w Towarzystwie ubiegający się, jak również osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, nie posiadają tytułu prawnego na terenie tej samej gminy. Przez tytuł prawny należy rozumieć prawo własności lokalu (domu, mieszkania), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu (lub decyzja administracyjna) lokalu komunalnego lub służbowego.
  2. Posiada stałe źródło dochodu.
  3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego ubiegającego się, w zależności od liczby osób, które utworzą gospodarstwo domowe w mieszkaniu Towarzystwa, nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum, określonego w poniższej tabeli.
Liczba osób w gospodarstwie domowym Kwota dochodu maksymalnego na gospodarstwo domowe (zł)
1. 5 337,43
2. 8 006,15
3. 9 785,29
4. 11 564,43
5. 13 343,58
6. 15 122,72

Za dochód uważa się przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania i o składki na ubezpieczenia społeczne. Deklarację o wysokości dochodów składa się razem z wnioskiem o mieszkanie i drugi raz przed wydaniem mieszkania.

Do dochodu nie wlicza się : jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, oraz dodatków mieszkaniowych.

Wnioski wraz z deklaracją o dochodach i oświadczeniem o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Kalisza, złożone przez osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobu KTBS rozpatrywane są na posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej.

Dokumenty i formularze do pobrania:

  • Wniosek o wynajem mieszkania [PDF]
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu [PDF]
  • Deklaracja o dochodach [PDF]
  • Informacje dla najemców mieszkań [PDF]
  • Wypowiedzenie umowy najmu garażu, pomieszczenia gospodarczego lub lokalu użytkowego [PDF]
  • Wypowiedzenie umowy najmu – partycypant [PDF]
  • Wypowiedzenie umowy najmu – partycypacja częściowa lub brak [PDF]