Ogłoszenie najmu garażu nr 11 z dnia 2018-06-11

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu nr 11, położonego przy Al. Ks. J. Popiełuszki 3 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul………………………” do dnia 22 czerwca 2018r. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 160,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną. Przed podpisaniem umowy najmu wymagana wpłaty kaucji w wysokości 2-krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]