Ogłoszenie najmu pomieszczenie gospodarczego z dnia 2016-09-21

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia gospodarczego o pow. 11,00 m2 położonego przy ul. St. Wojciechowskiego 6 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na pomieszczenie gospodarcze ( III kl. od strony parkingu) przy ul………….” do dnia 30 września 2016r. do godziny 14.00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 5,00 złotych za 1 m2 (słownie: pięć zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]