Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Stawiszyńskiej 4

Inwestycja zlokalizowana jest w spokojnej części dzielnicy Chmielnik, w bezpośrednim sąsiedztwie kanału Bernardyńskiego. Powierzchnia całkowita terenu objętego inwestycją wynosi 4035 m2. Projektowana powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 1563,12 m2. Przed budynkiem będzie znajdował się parking z 42 miejscami postojowymi oraz plac zabaw dla najmłodszych lokatorów.

W ramach realizacji zadania powstaną dwa budynki wielorodzinne, czterokondygnacyjne wraz z parkingiem, placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenów zielonych. Łącznie zaprojektowano 28 lokali mieszkalnych dwu i trzypokojowych o powierzchniach odpowiednio ok. 43 m2 oraz ok. 59 m2. Na parterze będą znajdowały się łącznie 4 lokale dostosowane dla osób posiadających niepełnosprawności ruchowe w tym dla poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście do budynku poprzez rampę najazdową, dodatkowo w mieszkaniach zostaną zamontowane brodziki niskoprofilowe.

Standard mieszkań oddanych do użytkowania będzie obejmował:

 • okładziny podłogowe w pokojach – panele podłogowe
 • okładziny podłogowe i ścienne w łazience i kuchni – gres / płytki ceramiczne
 • drzwi zewnętrzne antywłamaniowe
 • wewnętrzna stolarka drzwiowa
 • osprzęt elektryczny – gniazdka, łączniki
 • biały montaż w łazience – wanna, umywalka, miska ustępowa ze spłuczką
 • Zlewozmywak wraz z szafką w kuchni

Czym jest Lorem Ipsum?

30 lipiec 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ogłoszenie najmu garażu

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu położonego przy ul. Armii Krajowej 39, Al. Ks. J. Popiełuszki 4 i Hanki Sawickiej 51 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul………….” do dnia 31 maja 2016r. do godziny 14.00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 160,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt zł). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki
3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.
 • faxem na numer 62/ 766 31 40.
 • pocztą e-mail na adres: lokator@tbs.kalisz.pl.

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Zapytanie ofertowe [ PDF ]

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i wymiany liczników zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana ( demontaż starych i montaż nowych) liczników zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy przynależnych od lokali mieszkalnych. Wymagany rok produkcji 2016.

 1. Liczniki zimnej wody – 348 sztuk (+ 5 szt. rezerwowych) w tym 112 szt. liczników zamontowanych w łazienkach lokali mieszkalnych.
 2. Liczniki ciepłej wody – 137 sztuk (+ 5 szt. rezerwowych) w tym 115 szt. zamontowanych w łazienkach lokali mieszkalnych
 3. Ciepłomierze – 102 sztuk (+ 5 szt. rezerwowych), zamontowane w klatkach schodowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostawy i wymiany przedmiotu zamówienia: do dnia 20 czerwca 2016 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
 2. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać: do 27 maja 2016r.

 1. Pocztą lub osobiście na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, al. ks. J. Popiełuszki 3, – decyduje data wpływu.
 2. Przestając skan oferty e-mailem na adres: lokator@tbs.kalisz.pl,
 3. Przesyłając faksem podpisany formularz ofertowy na nr 62 766 31 40 .

Pobierz : Zapytanie ofertowe [ PDF ]

Informacja

Na podstawie pkt. VI ogłoszenia o Konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. w Kaliszu, Komisja Konkursowa podjęła decyzję o zakończeniu postępowania Konkursowego bez wyboru któregokolwiek z Kandydatów.

Dokończenie zadania pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków wielorodzinnych w Kaliszu przy ul. Hanki Sawickiej 49-51 – w zakresie budowy parkingu i placu zabaw”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer 1/I/2016 – dodano 2016-03-31 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2016-03-31 [ PDF ]
  • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – dodany 2016-03-31 [ ZIP ]
  • Dokumentacja projektowa – dodany 2016-03-31 [ ZIP ]
  • Przedmiary – dodany 2016-03-31 [ ZIP ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Wybór oferty najkorzystniejszej – dodany 2016-05-06 [ PDF ]

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w kaliszu, przy ul. Hanki sawickiej 51 – z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka

I. Przedmiot najmu.

Przedmiotem ogłoszenia jest najem lokalu z przeznaczeniem na działalność oświatowo-opiekuńczą prowadzoną na rzecz dzieci typu: żłobek.

Lokal użytkowy położony jest w budynku wielorodzinnym przy ul. Hanki Sawickiej 51 o łącznej powierzchni użytkowej 208 m2, usytuowany na parterze wraz z 4 balkonami, składający się z 19 pomieszczeń w tym:

 • 3 pomieszczeń przystosowanych na kuchnię,
 • 4 łazienki,
 • 3 wc,
 • korytarz.

Lokal częściowo przystosowany jest do prowadzenia tego typu działalności (pomieszczenia wyposażone są w tynki gipsowe malowane farbą, tynki strukturalne, wykładziny podłogowe, stolarkę drzwiową i urządzenia sanitarne). W lokalu wykonane jest przyłącze wody, kanalizacja, przyłącze energii elektrycznej oraz centralne ogrzewanie z lokalnego cieplika.
xW sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowo-handlowa oraz mieszkaniowa z ogólnodostępnym placem zabaw (w trakcie realizacji).

II. Warunki przetargu.

 1. Zaoferowana cena wynajmu nie może być mniejsza niż 8,90 zł netto za 1 m2. Do stawki netto zostanie doliczony podatek VAT . Ustalony czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszany przez Prezesa GUS i będzie obowiązywał przez kolejnych 12 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poinformowano najemcę o nowej wysokości czynszu. Zmiana wyliczonej w ten sposób wysokości czynszu nie będzie wymagała aneksu do umowy, a jedynie formy pisemnej.
 2. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy, zwłaszcza z tytułu zużycia wody, podgrzania wody, energii cieplnej (wg. odczytów z liczników przynależnych do lokalu), zgodnie z cenami dostawcy mediów. Najemca jest zobowiązany do zawarcia z firmą zewnętrzną umowy na wywóz odpadów komunalnych. Ponadto koszty wszelkich zmian adaptacji oferowanego lokalu ponosi przyszły najemca. Wszelkie zmiany adaptacyjne będą wykonywane po wcześniejszym wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
 3. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cenowym. Oferent, który poda najwyższą cenę czynszu dzierżawnego otrzyma 100 pkt.
  Kolejne oferty uzyskują punktację według następującego obliczenia:
  Cena oferty rozpatrywanej x 100 pkt.
  Wybór nastąpi po wyłonieniu oferty najkorzystniejszej.
  Przy ocenie ofert pod względem kryterium ceny, będzie brana pod uwagę cena bez naliczenia podatku VAT ( cena netto).
 5. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Hanki Sawickiej 51” należy składać do dnia 6 czerwca 2016 r. godz. 12,00 w siedzibie Spółki.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 6 czerwca 2016r. o godz. 12,15 w siedzibie Kaliskiego TBS – Spółka z o.o.
 7. Oferta (załącznik nr 1) musi zawierać oświadczenia Oferenta:
  • oświadczenia (załącznik nr 1), iż zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu ofertowym ( opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnosi do niego zastrzeżeń
  • znajduje się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy, nie toczą się przeciwko niemu postępowania egzekucyjne (załącznik nr 2),
  • zobowiązuje się do zawarcia umowy (załącznik nr 3) w miejscu i terminie wskazanym przez Wynajmującego.
 8. Lokal można oglądać w dniach powszednich w godz. 9.00 do 11.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem obiektu tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego – Spółka z o. o z siedzibą w Kaliszu przy Al. ks. J. Popiełuszki 3.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odstąpienie od przetargu, jak również unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 10. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Załączniki:

Informacja o konkursie:

Na podstawie pkt. VI ogłoszenia o Konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. w Kaliszu, Komisja Konkursowa podjęła decyzję o zakończeniu postępowania Konkursowego bez wyboru któregokolwiek z Kandydatów.

W sekcji BIP zamieszczono nowe ogłoszenia najmu garażu oraz pomieszczeń gospodarczych przy ulicy H. Sawickiej.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI KALISKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KALISZU
Zobacz : Pobierz plik PDF