Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi kominiarskie (2024-03-18)

 1. Przedmiotem ogłoszenia jest wykonanie w 2024 roku usług kominiarskich w zasobie mieszkaniowym Zamawiającego tj.:
  • przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)
  • przeprowadzenie czyszczenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych
  • wykonywanie zleconych ekspertyz i opinii kominiarskich
  • wykonywanie w razie potrzeby dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego w zakresie usprawnienia i naprawy ciągu przewodu kominowego
 2. Do ofert należy dołączyć uprawnienia zawodowe – rzemieślnicze osób wykonujących bezpośrednio czynności kominiarskie
 3. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w Kaliszu, al. ks. J. Popiełuszki 3 i oznakować w następujący sposób:


  Kaliskie TBS – Spółka z o.o., al. ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz

  „Oferta na: Wykonywanie w 2024 roku usług kominiarskich w zakresie kontroli i czyszczenia przewodów w budynkach zasobu mieszkaniowego Kaliskiego TBS Spółka z o.o.”

  i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Termin składania ofert : do dnia 25.03.2024r. do godz.: 12:00


Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe – dodany 2024-03-18 [PDF] (150kB)
 • Projekt umowy – dodany 2024-03-18 [PDF] (70kB)
 • Zasoby i taryfikator cen – dodany 2024-03-18 [PDF] (35kB)
 • Karta kontroli przeglądu kominiarskiego – 2024-03-18 [PDF] (60kB)
 • Wzór protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych – dodany 2024-03-18 [PDF] (80kB)
 • Umowa RODO – dodany 2024-03-18 [PDF] (75kB)