Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania nieruchomości mieszkalnych (teren zewnętrzny i klatki schodowe) należących do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w podziale na 5 części (2022-02-16)

  1. Postępowanie na: „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania nieruchomości mieszkalnych (teren zewnętrzny i klatki schodowe) należących do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w podziale na 5 części.”

    Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .
    W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem „miniPortalu” pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

  2. Ogłoszenia o wyniku postępowania