Ogłoszenie (2020-03-27)

Administracja Kaliskie TBS – Spółka z o.o. poszukuje osób zainteresowanych wykonywaniem obowiązków – dozorcy bloku mieszkalnego przy ul. PROSTEJ 4 wraz z przyległym terenem.
Oferty prosimy składać w siedzibie KTBS:
Al. ks. J. Popiełuszki 3 w Kaliszu do dnia 6.04.2020r.
Tel. 62 766 43 60

W ofercie należy podać miesięczną kwotę brutto.
Zakres obowiązków dozorcy do wglądu w siedzibie KTBS.

Ogłoszenie najmu garażu położonego przy ul. Armii Krajowej 41 (2020-02-26)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu nr 7 (pow. 18,80 m2) położonego przy ul. Armii Krajowej 41 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………” do 5 lutego 2020r. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 160,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną. Przed podpisaniem umowy najmu wymagana wpłaty kaucji w wysokości
2-krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

  • osobiście w siedzibie Spółki.
  • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.
  • faxem na numer 62/ 766 31 40.
  • pocztą e-mail na adres: lokator@tbs.kalisz.pl.

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]

Ogłoszenie najmu garażu z dnia 2020-01-17

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu nr 5 (pow. 15,6 m2) położonego przy ul. Winiarskiej 1-3 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul………………………” do dnia 31 stycznia 2020r. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 160,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną. Przed podpisaniem umowy najmu wymagana wpłaty kaucji w wysokości 2-krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

  • osobiście w siedzibie Spółki.
  • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.
  • faxem na numer 62/ 766 31 40.
  • pocztą e-mail na adres: lokator@tbs.kalisz.pl.

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]

Deklaracja o wysokości dochodów

Zgodnie z brzmieniem art. 30. 1a. pkt 3 Ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa społecznego Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
Gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, lub wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w ust. 1 pkt 2 cytowanego powyżej artykułu, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu;
Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prosimy Państwa do przedłożenia Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kaliszu deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres 2018r. [ PDF ]