Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i wymiany liczników zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana ( demontaż starych i montaż nowych) liczników zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy przynależnych od lokali mieszkalnych. Wymagany rok produkcji 2016.

  1. Liczniki zimnej wody – 348 sztuk (+ 5 szt. rezerwowych) w tym 112 szt. liczników zamontowanych w łazienkach lokali mieszkalnych.
  2. Liczniki ciepłej wody – 137 sztuk (+ 5 szt. rezerwowych) w tym 115 szt. zamontowanych w łazienkach lokali mieszkalnych
  3. Ciepłomierze – 102 sztuk (+ 5 szt. rezerwowych), zamontowane w klatkach schodowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostawy i wymiany przedmiotu zamówienia: do dnia 20 czerwca 2016 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
  2. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.
  3. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać: do 27 maja 2016r.

  1. Pocztą lub osobiście na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, al. ks. J. Popiełuszki 3, – decyduje data wpływu.
  2. Przestając skan oferty e-mailem na adres: lokator@tbs.kalisz.pl,
  3. Przesyłając faksem podpisany formularz ofertowy na nr 62 766 31 40 .

Pobierz : Zapytanie ofertowe [ PDF ]