Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w kaliszu, przy ul. Hanki sawickiej 51 – z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka

I. Przedmiot najmu.

Przedmiotem ogłoszenia jest najem lokalu z przeznaczeniem na działalność oświatowo-opiekuńczą prowadzoną na rzecz dzieci typu: żłobek.

Lokal użytkowy położony jest w budynku wielorodzinnym przy ul. Hanki Sawickiej 51 o łącznej powierzchni użytkowej 208 m2, usytuowany na parterze wraz z 4 balkonami, składający się z 19 pomieszczeń w tym:

 • 3 pomieszczeń przystosowanych na kuchnię,
 • 4 łazienki,
 • 3 wc,
 • korytarz.

Lokal częściowo przystosowany jest do prowadzenia tego typu działalności (pomieszczenia wyposażone są w tynki gipsowe malowane farbą, tynki strukturalne, wykładziny podłogowe, stolarkę drzwiową i urządzenia sanitarne). W lokalu wykonane jest przyłącze wody, kanalizacja, przyłącze energii elektrycznej oraz centralne ogrzewanie z lokalnego cieplika.
xW sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowo-handlowa oraz mieszkaniowa z ogólnodostępnym placem zabaw (w trakcie realizacji).

II. Warunki przetargu.

 1. Zaoferowana cena wynajmu nie może być mniejsza niż 8,90 zł netto za 1 m2. Do stawki netto zostanie doliczony podatek VAT . Ustalony czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszany przez Prezesa GUS i będzie obowiązywał przez kolejnych 12 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poinformowano najemcę o nowej wysokości czynszu. Zmiana wyliczonej w ten sposób wysokości czynszu nie będzie wymagała aneksu do umowy, a jedynie formy pisemnej.
 2. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy, zwłaszcza z tytułu zużycia wody, podgrzania wody, energii cieplnej (wg. odczytów z liczników przynależnych do lokalu), zgodnie z cenami dostawcy mediów. Najemca jest zobowiązany do zawarcia z firmą zewnętrzną umowy na wywóz odpadów komunalnych. Ponadto koszty wszelkich zmian adaptacji oferowanego lokalu ponosi przyszły najemca. Wszelkie zmiany adaptacyjne będą wykonywane po wcześniejszym wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
 3. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cenowym. Oferent, który poda najwyższą cenę czynszu dzierżawnego otrzyma 100 pkt.
  Kolejne oferty uzyskują punktację według następującego obliczenia:
  Cena oferty rozpatrywanej x 100 pkt.
  Wybór nastąpi po wyłonieniu oferty najkorzystniejszej.
  Przy ocenie ofert pod względem kryterium ceny, będzie brana pod uwagę cena bez naliczenia podatku VAT ( cena netto).
 5. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Hanki Sawickiej 51” należy składać do dnia 6 czerwca 2016 r. godz. 12,00 w siedzibie Spółki.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 6 czerwca 2016r. o godz. 12,15 w siedzibie Kaliskiego TBS – Spółka z o.o.
 7. Oferta (załącznik nr 1) musi zawierać oświadczenia Oferenta:
  • oświadczenia (załącznik nr 1), iż zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu ofertowym ( opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnosi do niego zastrzeżeń
  • znajduje się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy, nie toczą się przeciwko niemu postępowania egzekucyjne (załącznik nr 2),
  • zobowiązuje się do zawarcia umowy (załącznik nr 3) w miejscu i terminie wskazanym przez Wynajmującego.
 8. Lokal można oglądać w dniach powszednich w godz. 9.00 do 11.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem obiektu tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego – Spółka z o. o z siedzibą w Kaliszu przy Al. ks. J. Popiełuszki 3.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odstąpienie od przetargu, jak również unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 10. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Załączniki: