Informacja o złożeniu deklaracji o dochodach do 31.05.2016 r.

img-news-1 Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. uprzejmie informuje i przypomina:

Zgodnie z brzmieniem art. 30. 1. pkt 3 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. (Dz.U.2013.255 j.t.) o niektórych formach popierania budownictwa społecznego Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
Gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, lub wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w ust. 1 pkt 2 cytowanego powyżej artykułu, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu;

Prosimy o dostarczenie wypełnionej deklaracji do siedziby spółki Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 (osobiście lub listownie). O dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.